Pracovnělékařské služby

Co jsou pracovně-lékařské služby?

Pracovnělékařské služby (dříve závodní péče) jsou zajišťovány v souladu s platnou legislativou, která vyplývá ze zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, č.48/1997 Sb., dále vyhláškou č. 79/2013 Sb. o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče.
Dle tohoto právního předpisu má každý zaměstnavatel povinnost uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Při neplnění této legislativní povinnosti hrozí zaměstnavateli riziko v podobě sankcí (uložení pokuty až do výše 2 000 000 Kč).
Cílem pracovnělékařské péče je prevence poškození zdraví pracovníků vlivem pracovní činnosti a pracovního prostředí, hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci. Pracovnělékařská péče dále zahrnuje poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích.

Jedná se o službu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, avšak náklady na ni vynaložené tvoří daňově odečitatelnou položku.

Jaké jsou pracovně-lékařské prohlídky?

Vstupní prohlídka

Vstupní prohlídka je prohlídka provádějící se u osob, které se ucházejí o zaměstnání, vždy před nástupem do zaměstnání, před uzavřením pracovní smlouvy. Vstupní prohlídka je nutná i u zaměstnanců, kteří přecházejí z jedné pozice do druhé (v rámci firmy), a jejichž nová pozice má vyšší zdravotní náročnost. Účel vstupní zdravotní prohlídky je jednoduchý – vyloučit z pracovního zařazení ty osoby, u kterých je možnost zhoršení jejich zdravotního stavu, poškození zdraví sama sebe či svých spolupracovníků.


Periodická prohlídka

Periodická prohlídka, která se provádí v rozmezí 1 – 6 let (záleží na kategorizaci zaměstnanců), slouží k včasnému odhalení případného poškození zdravotního stavu zaměstnance vlivem práce, či prostředí, ve kterém svou práci vykonává. Dále periodická prohlídka slouží k posouzení trvající způsobilosti k pracovní činnosti.


Mimořádná prohlídka

Mimořádná prohlídka se provádí v případě, že má zaměstnavatel či sám zaměstnanec důvodné podezření na změnu zdravotní způsobilosti k práci.


Výstupní prohlídka

Výstupní prohlídka, provádějící se před ukončením pracovního poměru, má za úkol zjistit, zda došlo u zaměstnance k jakékoliv změně zdravotního stavu jako následek pracovní činnosti.


Následná prohlídka

Následná prohlídka se provádí za účelem zjištění změn zdravotního stavu i po ukončení pracovního poměru, byla-li práce takového druhu, kdy hrozí změna zdravotního stavu až za nějakou dobu po ukončení činnosti. Důvodem je především zajištění včasné potřebné zdravotní péče.

 


Co Vám v oblasti pracovnělékařských služeb nabízíme?

  • Vypracování návrhů rozsahu pracovnělékařských služeb na základě jednotlivých specifik Vaší společnosti.
  • Organizaci péčev.
  • Vstupní, periodické, mimořádné a výstupní PL prohlídky.
  • Pravidelný dohled na pracovištích.
  • Školení první pomoci.
  • Očkování v rámci nebo nad rámec PLS.
  • Konzultace a poradenství v oblasti pracovního lékařství.
  • Ostatní dle individuálního zájmu klienta/zaměstnavatele.

 

Zaujala Vás naše nabídka?

Máte zájem o bližší informace či nezávaznou nabídku?

ZAVOLEJTE NÁM:  +420 283 980 441

Rádi se Vám budeme individuálně věnovat a připravíme návrh dle Vašich specifických potřeb.